RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

ביקור בבית התפוצות

כחלק חשוב בתהליך יצירת עבודת השורשים בשיטת רילשיונט מגיעים התלמידים לבית התפוצות כדי לחפש מידע אודות מקור שמות משפחותיהם, איתור עצי משפחה, איתור תמונות וקטעי סרטים שישמשו אותם להעשרת הבלוג.
שלב זה בעבודת החקר מתבצע לאחר בניית הבלוג ותיעוד המידע הבסיסי אודות המשפחה ולאחר ראיון מקיף עם הדמות המרכזית במשפחה עליה חוקר התלמיד.
הביקור נפתח בהדרכה אודות מאגרי המידע הזמינים באינטראנט של בית התפוצות, כיצד לאתרו וכיצד לקבלו.
בהמשך נכנסים התלמידים בקבוצות קטנות לחדרי המחשב מלווים במדריך, מורה ואיש תמיכה מקומי המסייעים להם בביצוע המטלה.
לאחר מכן מסיירים התלמידים במוזיאון שלרובם זהו ביקור ראשון המשאיר טעם של "עוד".