RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

ניהול קבצי שורשים בג'י-מייל

במיזם שורשים בשיטת רילשיונט יש לשמור את כל הקבצים בתיבת הדואר שלך, בג'י-מייל.
מדריך זה יפרט כיצד למיין אוטומטית קבצים המכילים פריטי שורשים ל-3 ספריות
תמונות
מסמכים
סרטים

לשם כך יש להכין בתיבת הדואר 3 מסננים

כדי להכין מסנן תמונות גש לתיבת הדואר שלך ובחר:
הגדרות > מסננים > צור מסנן חדש
בתיבה: כלול את המילים הדבק את תוכן הקובץ
http://relationet.googlepages.com/PhotoFilter.txt

השלב הבא
סמן את החל את התווית > תווית חדשה > הקלד: תמונות
OK
צור מסנן

מעתה בכל פעם שתשלח לעצמך דואר המכיל פריטי שורשים כלול בהודעה את המילה שורשים.
תיווצר אוטומטית תווית בשם תמונות שלחיצה עליה תציג לך את כל הודעות הדואר המכילות תמונות לעבודת השורשים שלך.
בקש גם מאלה השולחים לך דואר המכיל תמונות או צילומי מסמכים הקשורים לעבודת השורשים שלך להוסיף להודעה במקום כלשהו את המילה שורשים.כדי להכין מסנן מסמכים גש לתיבת הדואר שלך ובחר:
הגדרות > מסננים > צור מסנן חדש
בתיבה: כלול את המילים הדבק את תוכן הקובץ
http://relationet.googlepages.com/DocFilter.txt

השלב הבא
סמן את החל את התווית > תווית חדשה > הקלד: מסמכים
OK
צור מסנן

מעתה בכל פעם שתשלח לעצמך דואר המכיל פריטי שורשים כלול בהודעה את המילה שורשים.תיווצר אוטומטית תווית בשם מסמכים שלחיצה עליה תציג לך את כל הודעות הדואר המכילות מסמכים לעבודת השורשים שלך.
בקש גם מאלה השולחים לך דואר המכיל מסמכי וורד או מסמכי טקסט הקשורים לעבודת השורשים שלך להוסיף להודעה במקום כלשהו את המילה שורשים.


כדי להכין מסנן סרטים גש לתיבת הדואר שלך ובחר:
הגדרות > מסננים > צור מסנן חדש
בתיבה: כלול את המילים הדבק את תוכן הקובץ
http://relationet.googlepages.com/MovieFilter.txt

השלב הבא
סמן את החל את התווית > תווית חדשה > הקלד: סרטים
OK
צור מסנן

מעתה בכל פעם שתשלח לעצמך דואר המכיל פריטי שורשים כלול בהודעה את המילה שורשים. תיווצר אוטומטית תווית בשם סרטים שלחיצה עליה תציג לך את כל הודעות הדואר המכילות מסמכים לעבודת השורשים שלך.
בקש גם מאלה השולחים לך דואר המכיל מסמכי וורד או מסמכי טקסט הקשורים לעבודת השורשים שלך להוסיף להודעה במקום כלשהו את המילה שורשים.