RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

מקורות ותודות

הוספת מפת תמונת "מקורות ותודות"
מפת תמונת "מקורות ותודות" היא תמונה המכילה קישורים למקורות מידע בעבודת השורשים.
מפת התמונה מכילה קישור גם לאתר בית הספר ויש למקמה בתפריט הצד מתחת לכותרת ומעל ל"אודותי".
הוספת המפה:
מרכז שליטה > פריסה > רכיבי הדף > הוסף גאדג'ט > HTML/Java script
כותרת: מקורות ותודות
תוכן: הדבק כאן את תוכן הקוד שיוצג כאשר תקיש על שם בית הספר שלך
חטיבת אילן רמון כוכב יאיר - צור יגאל
אולפנת צביה הרצליה
חטיבת שמואל הנגיד הרצליה
שמור