RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

בלוג שורשים

לפניך מדריך להכנת בלוג שורשים בשיטת רילשיונט. הבלוג מכיל נושאי חובה ורשות. הקש על חלקי "מבנה בלוג שורשים" שלפניך כדי ללמוד כיצד להכין בלוג מושלם.
בבלוג חלקים קבועים: כותרת-תבנית [חובה], תיבת תרגום הבלוג לשפות רבות [רשות], מקורות ותודות [חובה], תפריט צד-אודותי [חובה], תוכן העניינים [רשות], אודות המשפחה [חובה], אילן יוחסין [חובה]' יומן משפחתי [רשות].
בבלוג גם חלקים משתנים: מפה [חובה], אודות הדמות [חובה], פרקים נוספים [רשות].
בתוך הפרקים משובצים תמונות [רשות], אלבום-מצגת [רשות], סרט קצר [רשות], תקציר מעוצב [רשות].
אפשר לערוך כל פרק בנפרד ולחבר את ה"פזל" בכל עת.

מומלץ לפעול בדרך הבאה:
פעולות שיש לבצע לפני פתיחת הבלוג
...אודות המשפחה > אודות הדמות > מפה > אילן יוחסין > תקציר מעוצב
פעולות שיש לבצע לאחר פתיחת הבלוג
...אלבום תמונות > סרט קצר
דוגמה: סיפור משפחת גליק שערך ניר פינקלשטיין מכתה ז' בחטיבת הביניים אילן רמון בכוכב יאיר - צור יגאל.